Garasje-parkering

Gjesteparkering
Sameiet har to biloppstillingsplasser til disposisjon i garasjen som kan disponeres som gjesteparkering i tidsrommet kl. 1800-0700. Alle som benytter gjesteparkeringen må legge lapp i bilens vindu med navn, mobil, samt info om hvem man besøker.

Bruken av disse plassene har følgende parkeringsbestemmelser:

Fra kl. 07.00 til kl. 18.00 alle hverdager skal plassene forbeholdes diverse servicebiler etter avtale med styret. Utenom dette kan plassene benyttes til korttids gjesteparkering for Sameiets beboere. Ved overtredelse av disse reglene vil Europark bli kontaktet for bøtelegging.


Parkering på fellesområder til Sameiene Idun Syd og Nord!
Husk at parkering mellom fellesanleggene ikke er tillatt. Vær klar over at dette er taket over garasjene, og ikke er beregnet for tunge biler. Arealet er blant annet avsatt som plass for utrykningskjøretøy.

Som kjent er det ikke regulert med parkering i Boligsameienes fellesområder, med unntak av tre parkeringsplasser som eies og disponeres av barnehagen.

Dessverre overholder ikke alle i Sameiene Idun Syd og Nord vedtatte parkeringsregler og respekterer ikke gjeldene forbud.

Det er derfor inngått avtale med Europark i forhold til å håndheve parkeringsforbudet på fellesområdene tilhørende Idun Syd og Nord. Håndhevingen av parkeringsforbudet vil skje gjennom bøtelegging.

Logo EuroparkInnkjøring fra Lillogata til området ble merket med skilt 06.11.2013, og håndhevingen av parkeringsforbudet gjelder fra dette tidspunkt.

Dette skiltet gjelder for hele området inklusive garasjen. Parkering skal skje på gateplan, og ikke på fellesareal ved inngangspartiene.

Garasje
Alle parkeringsplasser er lokalisert i underetasje.
Det er montert sensor innvendig i garasjen, porten åpner automastisk når bilen er ca. på 1 meters avstand.
Garasjeplassene merkes med plassnummer., f.eks. plass nr. U010.

Gjesteparkering På uteplan finnes dessverre ingen reserverte gateparkering for besøkene til Sameiet Idun Syd. Parkering skjer på gateplan, men vær oppmerksom på at det er soneparkering i Lillogata, reservert for beboere med parkeringskort. Ved nedkjørsel til garasjeanlegg for Idun Nord er det reservert parkering som overvåkes av Carpark.

Parkering skjer på gateplan, og ikke på fellesareal ved inngangspartiene.

Garasjeport
Alle som har kjøpt garasjeplasser vil i forkant av overtakelse bli registrert med navn og telefon nummer hos selskapet som har montert garasjeporten. Kort tid før overtakelse vil de samme motta en SMS med et langt telefon nummer. For å åpne garasjeporten må dette nummeret ringes.
Om utsendt telefon nummer ikke virker/ikke er mottatt, er det montert en nøkkelbryter rett på utsiden av garasjeporten som kan benyttes for åpning. Innvendig er det bevegelse sensor.
De som ønsker registrering/opprettelse av ny brukere eller endring av allerede opprettet bruker, må kontakte styret i Sameiet Idun Syd: styret@idunsyd.no
Arbeidet med stadig å bytte navn på garasjeportåpner har dessverre vist seg å være mer krevende enn det Styret først var klar over. Vi har derfor sett oss nødt til å sette dette arbeidet bort til en privat aktør, noe som vil medføre kostnader for bestiller. Kostnaden vil bli fakturert fortløpende til eier av boligseksjonen.
Innføring av fakturering vil starte umiddelbart.

Priser:
– Kun endring garasjeportåpner (pr. gang, ikke pr. tlf. nr.) kr. 375,-
– Endring/nytt navn porttelefon kr. 500,-
– Begge deler samtidig kr. 500,-

Følgende opplysninger må gis ved endringer:
– Navn (før/etter for porttelefon)
– Adresse
– Mobilnummer (for garasjeportåpner)
– Leilighetsnummer
– H-nummeret

I bygg F er det montert 1 stk Hörmann- leddport (garasjeport) av typen SPU 40.

Utleie egen parkeringsplass
Hver beboer organiserer egen utleie – informasjon kan legges ut på oppslagstavle på vår nettside.

Garasjeplass for el-biler – muligheter nå for alle.
se hjemmesidens «første-side»

Elbil

Tidligere informasjon om e-biler :

Etablering av el-bil uttak på egen parkeringsplass
Garasjen ble klargjort for etablering av ladere for el-bil i desember 2015.
Montering av ladere er nå i gang hos alle som meldte sin interesse før svarfristen. Kapasiteten i strømnettet gir ikke mulighet til å etablere flere ladestasjoner, og det er heller ikke anledning til å koble el-bil ladere til egen strømmåler.

Tidligere informasjon!

Ladeplass for elbiler
Sameiet hadde fra starten to el-bil oppstillingsplasser i garasjen. Disse er nå solgt til beboere i sameiet.

Salg av garasjeplasser Sameiet Idun Syd
Under ordinært sameiermøte 12.03.15 ble det vedtatt å selge to garasjeplasser med El-bil uttak i Sameiet Idun Syd. Plassene disponeres per i dag av Sameiet v/styret.

Kjøp av garasjeplass vil kun være mulig av nåværende seksjonseiere i Sameiet. Inntektene ved salg vil i sin helhet tilfalle Sameiet.

Pris:
Plassene selges til høystbydende. På bakgrunn av innhentete meglervurderinger settes minstepris til kr 300 000,- per plass. Videre må også kjøper betale eierskiftegebyr til forretningsfører som utgjør kr 646,- inkl. mva.

Utgifter til ladestrøm vil faktureres eier av garasjeplassene. I tillegg tilkommer felleskostnader som p.t utgjør kr 150,-/mnd.
Eiendomsopplysninger:
Plassene i garasjeanlegget som selges har benevnelsen U008 og U009. Disse fremkommer av vedlagte plantegning. Sameiet Idun Syd har Gnr. 223, Bnr. 54 og kjøper vil få overdratt bruksrett til respektive plass i garasjeseksjonen (seksjon 100) i Sameiet. Overtakelse etter avtale. Det vil bli inngått kjøpekontrakt mellom sameiet og seksjonseier.

Plantegning garasjeanlegg

Plantegning garasjeanlegg Sameiet Idun Syd (blokk D og E).

Interessenter:
Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe en av disse garasjeplassene som også er tilrettelagt for El-bil/ladbar hybridbil henvender du deg til styret per e-post på: styret@idunsyd.no innen 27.10.15.

Interessenter vil bli kontaktet for gjennomføring av budrunde og praktisk informasjon relatert til dette.

Korrespondanse til samtlige sameiere 10. juli 2014: Elbil – Brev til alle beboere 10 7 2014