Reklamasjoner

Evt. feil og mangler som oppdages på sameiets fellesarealer (uteområder, garasjen, fasader, oppganger, heiser, trappeløp, balkonger, tak o.l.) bes rapportert til Styret som vil ta dette med på en samlet mangelliste som følges opp mot utbygger.

For evt. feil og mangler i egen seksjon må sameier selv reklamere overfor utbygger.

Dersom du er i tvil om en evt. mangel kan være et felles anliggende, vennligst informer Styret.

Reklamasjoner innenfor egen leilighet
Selv om leiligheten gås over nøye ved både forbefaring og overtakelse kan det være feil eller mangler som oversees og som man oppdager etter hvert som man får tatt leiligheten i bruk. AF ber dere om å sende en eventuell samleliste på dette.

For umiddelbar kontakt ved kritiske hendelser/avvik, se Viktige telefonnummer.
Af-gruppen har 3 måneder på å utbedre feil og mangler etter overtakelse. Dette er normal prosedyre, og i henhold til Bustadoppføringslova.

Omtrent 1 år etter overlevering vil AF foreta en befaring og utbedre eventuelle feil eller mangler. Sprekker, spesielt i overgang tak/vegg og hjørner, som skyldes krymping av materialer omfattes ikke av vår garanti.

Beskjed fra Af-gruppen: Vi gjør oppmerksom på at beboere ikke har anledning til å tilkalle våre underentreprenører eller utføre reparasjoner for AF sin regning.

Overlevering
Boligen er overlevert i henhold til kjøpekontraktens bestemmelser. Der det ved overtakelse er notert feil og mangler vil disse rettes innen rimelig tid. Eventuelle senere reklamasjoner som ikke kan vente til ettårsbefaringen, meldes til AF Gruppen Norge AS.

Reklamasjonsrutiner
I boken Boligen din – rom for rom som du fikk overlevert ved overtagelse står det viktig informasjon vedrørende reklamasjonsretten og prinsipper for dette. Vi oppfordrer til å lese kapitel grundig for å få forståelse for hva som ligger under begrepet reklamasjon.

Alle henvendelser skal være skriftlige, via brev eller e-post, og inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon til deg/dere på dagtid (telefon og e-post)
  • Prosjektets navn og leilighetsnummer. Det står i overtakelsesprotokollen og i oppstartsidene i FDV-permen. Leilighetsnummeret er ikke bolignummeret som står i karmen på inngangsdøren.
  • Saklig og tydelig redegjørelse for hva reklamasjonen gjelder

Reklamasjonen skal sendes til en av disse:

  • Lucien Walscaerts på e-post: luc@afgruppen.no
  • AF Gruppen Norge, Pb. 6271 Etterstad, 0603 Oslo. Merk sendingen med: AF Bygg Oslo, Reklamasjon

Du finner kontaktpersonene for prosjektet i adresselisten i FDV-permen. Du kan også ringe 22 89 11 00 og spørre etter Ettermarkedsavdelingen i AF Bygg Oslo.

Alle henvendelser til AF som gjelder fellesarealer reklamasjon eller ei, skal gå gjennom Styret i sameiet/borettslaget.